úvodní strana Turista  ›  Turistické atraktivity ›   Historické památky ›  Kostel Stětí sv.Jana Křtitele

Kostel Stětí sv.Jana Křtitele

Kostel Stětí sv.Jana Křtitele

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

Nejstarší částí královského města Kadaně je Špitálské předměstí, jehož srdcem je starobylý kostelík Stětí sv.Jana Křtitele. Archeologocký výzkum potvrdil, že byl vybudován někdy v poslední čtvrtině 12. století. Dodnes zachované románské zdivo a především neobvyklý pravoúhlý presbitář kostela svědčí o kulturním vlivu blízkých Frank. Počátky chrámu jsou úzce spjaty s rytířským řádem johanitů, jenž roku 1186 obdržel od knížete Fridricha vlastnická práva k trhovému městečku Kadani. Johanité zřídili u kostela špitál, který dal později pojmenování celé okolní městské čtvrti.

Farní práva kostelu příslušela asi do založení nového královského města. Za husitských válek byl roku 1421 zpustošen a jeho obnova se protáhla až do roku 1452. Také během druhé poloviny 15.století pamatovali kadanští měšťané ve svých testamentech na údržbu kostela. "Svatý Jan mimo město", jak se kostel občas nazýval, sloužil v letech 1530 až 1622 místním utrakvistům. Po vynucené rekatolozaci města v něm byly opět zavedeny katolické bohoslužby. V období Třicetileté války roku 1635 - byl vydrancován a vypálen.V rozvalinách pak ležel opravdu dlouho. Bohoslužby byly obnoveny teprve 12.10 1710. Dalším ničivým požárem byl tento svatostánek stižen již roku 1742. Rozsáhlá renovace, financovaná převážně ze sbírek věřících, skončila roku 1742. Kostel byl tehdy vyzdoben freskami Josefy Fuxe a oltářem od Karla Waitzmanna.

Kostel Stětí sv.Jana Křtitele

Dějiny svatojánského kostela by se daly nazvat dějinami požárů. Dva roky po obnově roku 1774 znovu hořelo. Konečně měl být kostel nově vysvěcen o poutní slavnosti 29. srpna 1793. Kadaňský děkan však náhle onemocněl, a proto se úkolu musel ujmout vikář z nedalekých Kralup. Při velikém požáru Kadaně 1.října 1811 lehl popelem i kostel na Špitálském předměstí.

V letech 1812 až 1813 proběhla oprava, která mu vtiskla jeho dnešní podobu. Menší opravy byly prováděny i v letech 1845 a 1895. Zmíněný špitál byl zrušen roku 1787 a jeho majetek převzala Městská špitální nadace sv.Jana Křtitele.

Pravidelná špitální pouť se při kostele konala ještě po roce 1945. Poté kostel chátral a pokusy o jeho obnovení byly z politických důvodů omezovány. Dění kolem této významné památky poněkud rozvířil archeologický výzkum, provedený na přelomu let 1990 - 1991, který odkryl starý hřbitov, zrušený roku 1785. Po roce 1991 proběhla celková rekonstrukce kostela, včetně hodnotných fresek, a město tak získalo důstojnou koncertní sí ň. Zašlou slávu tohoto chrámu Páně si můžeme připomenout pohledem na jeho mohutné klenby. Kadaňský malíř Josef Fux tu podle evangelia sv.Marka ztvárnil strhující kazatelskou činnost a mučednickou smrt sv.Jana Křtitele.

Ve zdivu tohoto objektu je dochovaná románská stavba (vznikl kolem 1200 jako první farní kostel v Kadani, pod patronací Johanitů). Prodělal gotickou přestavbu v roce 1452. V roce 1635 byl zničen a obnovován až v letech 1710 - 1717. Současný vzhled dostal v roce 1783 (vnitřní klenby maloval Josef Fux, který zobrazil život Jana Křtitele). Postupně byl proveden v r. 1993 nový krov a fasáda a v r. 1994 město rekonstruovalo interiér na koncertní a výstavní sí ň.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.